Wervende teksten

Hieronder tref je teksten aan die je kunt gebruiken om iets over Oldambt te vertellen in je eigen promotiemiddelen. In deze teksten is goed het verhaal van De Graanrepubliek verwerkt.

 

De teksten kennen twee lengte-varianten, zodat je een geschikte variant vindt voor je website, folder, brochure of op een andere plek waar je het Oldambt-profiel kunt ondersteunen en kunt laten zien dat je deel uitmaakt van De Graanrepubliek.

 

Gewoon "knippen en plakken"

Let wel: als je de teksten gebruikt, laat dan wel de auteur vermeld.

 

Verder onderaan de pagina staan nog allerlei interessante publicaties.


Korte tekst - Nederlands

De Graanrepubliek Golvend Graan En Kabbelend Water

 

Geniet van de schilderachtige natuur met de mooie kilometerslange landschappen. Vooral in de lente springen de korenvelden in het oog. Kort en groen in het voorjaar, in de zomer

 

lang en geel, waaien de stelen in de wind. Tijdens het oogstseizoen hangt de geur van tarwe in de lucht. Welkom in de Graanrepubliek.

Download
Graanrepubliek tekst kort NL.txt
Tekstdocument 365 Bytes

Korte tekst - Duits

Die Holländische Kornkammer goldgelbes Getreide und plätscherndes Wasser

 

Genießen Sie die malerische Natur der Niederlande mit ihren wunderschönen und kilometerweiten Landschaften. Besonders im Frühjahr fallen die Getreidefelder ins Auge. Im Frühjahr kurz und grün, im Sommer lang und gelb, wehen die Halme im Wind. Während der Erntezeit hängt der Geruch vom Weizen in der Luft. Herzlich Willkommen in der Niederländischen Kornkammer.

Download
Graanrepubliek tekst kort DUI.txt
Tekstdocument 438 Bytes


Lange tekst - Nederlands

Golvend graan en kabbelend water

Wie vanuit Groningen richting Duitsland rijdt, ziet in het voorjaar en de zomer het unieke landschap aan zich voorbijtrekken. Het Oldambt kenmerkt zich door uitgestrekte graanvelden. Langzaam verkleuren de frisgroene halmen van de lente naar ritselend goudgeel in de zomer. Rond oogsttijd hangt de geur van tarwe in de lucht. Welkom in de graanrepubliek!

 

Herenboeren

Dit is een gebied van tegenstellingen. De boeren verdienden aan het einde van de 19e eeuw veel geld op de vruchtbare kleigrond en lieten paleizen bouwen met grote boerenschuren erachter. Herenboeren lieten ze zich noemen en ze gedroegen zich als edellieden; ze tennisten, hielden dressuurpaarden, bedreven politiek en waren vooral manager van hun bedrijf. Voor de arbeiders werd het loon voor het bewerken van de zware klei soms uitgestrooid op het erf, zodat ze ook daar moesten buigen voor hun bazen. Voor een ziek paard werd de dokter besteld, maar een zieke knecht kon zijn biezen pakken. In de winter zaten de meeste arbeiders bovendien werkloos thuis en leden zij met hun gezin bittere armoede.

 

Landbouwhervormer

Sicco Mansholt is in het Oldambt vereeuwigd met een standbeeld, hoewel veel boeren hem verguisd hebben. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij minister van landbouw en onder zijn hoede werden tekorten in de voedselvoorziening opgelost. Maar de idealen van de Groninger reikten tot over de landsgrenzen en hij keer verder: naar Europa. Van 1958 tot 1973 was hij Europees landbouwcommissaris en in die functie voerde hij grote veranderingen door, die tot op de dag van vandaag terug te zien zijn in het Oldambt. Zo stimuleerde hij schaalvergroting en hield hij de graanprijzen kunstmatig hoog, wat resulteerde in enorme boerderijen en uitgestrekte velden vol tarwe. In De Graanrepubliek, het bekende boek van journalist Frank Westerman, is te lezen hoe Mansholt, de communisten en de Oldambtster graanvelden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Communisme

Dat juist in het Oldambt het communisme wortel schoot, mag dan ook niet verwonderlijk zijn. Rond de vorige eeuwwisseling waren de verhoudingen tussen boer en arbeider volledig scheefgegroeid en de arbeiders eisten meer gelijkheid. Socialistische voormannen zoals Domela Nieuwenhuis en Jan Poppes Hommes vonden een luisterend oor bij de arbeiders en al gauw noemden velen zich communist of zelfs anarchist. Zelfs een aantal herenboeren werd gegrepen door de rode ideologie. Een van hen was Derk Roelfs Mansholt, de grootvader van de latere Europese landbouwhervormer Sicco Mansholt.

 

De Kluutcrisis

Schaalvergroting en mechanisatie van de landbouw brachten de arbeiders echter alleen maar minder werk. De herenboer van vroeger deed voortaan alles zelf en had vaak geen knecht meer nodig. De strokartonfabrieken, eigenlijk de enige industrie in het gebied, kwakkelden. De Oldambtsters zochten naar een manier om andere industrie naar de regio te lokken en zetten in op een groot kanaal voor zeeschepen, dat dwars door de Dollard zou gaan. Maar nadat de sluizen in de Dollard al waren aangelegd bij de Punt van Reide, protesteerde de opkomende milieubeweging. De kluut, een wadvogel op dunne, hoge pootjes, werd het boegbeeld in hun strijd tegen de aantasting va het kwelderlandschap. Er ontstond een heuse “kluutcrisis” toen voor- en tegenstanders van het kanaal zich tot in den Haag mengden in de besluitvorming. Het Dollardplan werd in 1974 uitgesteld en uiteindelijk helemaal van tafel geveegd. De sluizen, die nooit een druppel water hadden doorgelaten, werden in 1990 weer afgebroken. Tegenwoordig liggen er in de zomer zeehonden te zonnebaden op de Punt van Reide, waar eens een betonnen sleuf lag te wachten op zeeschepen.

 

Blauwestad

Schepen varen er echter wel door het Oldambt, al zijn het geen oceaanstomers. Vele pleziervaartuigen dobberen op het Oldambtmeer, dat samen met het ambitieuze woonproject Blauwestad sinds 2006 in het hart van de regio ligt. Waar eens het graan wuifde, kabbelt nu het water. Blauwestad werd aangelegd als economische impuls voor het gebied en moest honderden nieuwe bewoners trekken. De praktijk blijkt weerbarstiger, al is Blauwestad met aangepaste plannen toch langzaam maar zeker een succes aan het worden. Het akkerland van vroeger is veranderd in een karakteristiek en aantrekkelijk natuurgebied met volop mogelijkheden tot recreatie.

 

Eigenzinnig Oldambt

Overal in de streek zijn voorbeelden te vinden van soms behoorlijk radicale ideeën die dwars tegen traditie of gevestigde orde ingaan. Blauwestad natuurlijk, maar ook een galerie in eens voormalige stal. “Kunstboer” Waalkens was eind jaren 60 een voorloper op dat gebied. Met spraakmakende exposities in zijn koestal en landschapskunst op zijn boerenerf zette hij het Oldambt landelijk op de kaart. Er zijn veel kunstenaars en galerieën, het cultureel festival Hongerige Wolf trekt jaarlijks duizenden bezoekers van allerlei pluimage en overal in het landschap zijn bijzondere beelden en sculpturen te vinden.

 

Een van die standbeelden is een portret van Sicco Mansholt. Hij kijkt uit over het Oldambtmeer. Na een leven lang landbouwbeleid gooide hij in de laatste jaren van zijn leven het roer drastisch om door zich in te zetten voor natuurbeheer. Destijds was niet iedereen het met hem eens. Maar in het Oldambt van vandaag liggen akker en natuurgebied gebroederlijk naast elkaar.

 

Tekst: Els Zwerver

Download
Graanrepubliek tekst lang NL.txt
Tekstdocument 5.3 KB

Lange tekst - Duits

Die holländische Kornkammer 

GOLDGELBES GETREIDE UND PLÄTSCHERNDES WASSER

Die Niederlande, berühmt und berüchtigt für seine wunderschönen, kilometerweiten Landschaften. Besonders im Frühjahr und Sommer fallen die Getreidefelder ins Auge. Im Frühjahr kurz und grün, im Sommer lang und gelb, wehen die Halme im Wind. In der Erntezeit hängt der Geruch vom Weizen in der Luft- Herzlich Willkommen in der holländischen Kornkammer.

 

AUS DEM EINZTIGEN ACKERLAND WURDE WUNDERSCHÖNES NATURGEBIET- MIT UNZÄHLIGEN FREIZEITMÖGLICHKEITEN FÜR JEDERMANN.

 

Es ist ein Gebiet mit Gegensätzen. Die Bauern verdienten Ende des 19. Jahrhunderts viel Geld auf den fruchtbaren Lehmböden und ließen prachtvolle Höfe mit großen Scheunen dahinter errichten. Großbauern ließen sie sich nennen und benahmen sich wie Edelleute. Sie spielten Tennis, hielten Dressurpferde, betrieben Politik und organisierten natürlich ihre erfolgreichen Betriebe. Im Gegensatz hierzu mussten die Arbeiter schwer schuften und bekamen dafür einen Hungerlohn. Die Bauern behandelten ihre Mitarbeiter oft schlecht und kündigten sie bei Krankheit. War jedoch ein Pferd krank, ließ man schnellstmöglich den Tierarzt kommen.

 

Im Winter saßen die meisten Arbeiter arbeitslos zu Hause und litten mit ihrer Familie bittere Armut.

 

Dass ausgerechnet im Oldambt der Kommunismus Wurzeln schlug, ist daher nicht verwunderlich. Zwischen dem 19. und 20. Jahrhundertwende waren die Verhältnisse zwischen Bauern und Arbeitern dermaßen aus dem Lot geraten, dass die Arbeiter mehr Gerechtigkeit forderten. Sozialistische Vorarbeiter wie Domela Nieuwenhuis und Jan Poppes Hommes fanden bei den Arbeitern Gehör und schon bald nannten sich viele Kommunist oder sogar Anarchist. Selbst einige Großbauern wurden von der roten Ideologie gepackt. Einer von ihnen war Derk Roels Mansholt, der Großvater des späteren europäischen Landwirtschaftsreformers Sicco Mansholt.

 

Landwirtschaftsreformer

Sicco Mansholt wurde im Oldambt mit einem Standbild verewigt, obwohl viele Bauern ihn verschmäht hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er Landwirtschaftsminister und unter seiner Schirmherrschaft wurde die Lebensmittelknappheit in Angriff genommen. Doch die Ideale des Groningers reichten weit bis über die Landesgrenzen hinaus. Er wollte einen Schritt weiter: nach Europa. Von 1958 bis 1973 war er europäischer Kommissar für Landwirtschaft und in dieser Funktion nahm er große Veränderungen vor, die das Oldambt bis zum heutigen Tage prägen. Er stimulierte Zusammenlegungen und hielt die Getreidepreise künstlich hoch, was in riesigen Bauernhöfen und ausgedehnten Weizenfeldern resultierte. In De graanrepubliek (Die holländische Kornkammer/Getreideparadies/Getreiderepublik), dem bekannten Buch des Journalisten Frank Westerman, ist zu lesen, wie Mansholt die Kommunisten sowie die Getreidefelder des Oldambtes unauflöslich miteinander verbunden hat. 

 

Die Säbelschnäblerkrise

Zusammenlegungen und Mechanisierung der Landwirtschaft brachten den Arbeitern jedoch stets weniger Arbeit. Der einzige Großbauer erledigte seitdem alles selbst und benötigte oft keinen Knecht mehr. In den Strohpappenfabriken, eigentlich die einzige Industrie in dem Gebiet, lief es schlecht. Die Oldambter suchten nach Wegen, andere Industriezweige in die Region zu locken und setzten auf einen großen Kanal für Seeschiffe, welcher quer durch den Dollart verlaufen sollte. Doch nachdem die Schleusen im Dollart bereits am „Punt van Reide“ angelegt waren, protestierte die aufkommende Umweltbewegung. Der Sabelschnäbler, ein Wattvogel auf dünnen, hohen Beinen, wurde zur Gallionsfigur in ihrem Streit gegen die Gefährdung des Deichvorlands. Es kam zu einer regelrechten „Säbelschnäblerkrise“, als Befürworter und Gegner des Kanals sich bis nach Den Haag in die Beschlussfassung einmischten. 1974 wurde der Dollartplan aufgeschoben und schließlich komplett ad acta gelegt. Die Schleusen, die nie auch nur einen Tropfen Wasser durchgelassen hatten, wurden 1990 wiederaufgebaut. Heute liegen am „Punt van Reide“, dort, wo einst eine Betonrinne auf Seeschiffe wartete, im Sommer Seehunde in der Sonne. 

 

Blauwestad

Schiffe fahren trotzdem durch das Oldambt, auch wenn es keine Ozeandampfer sind. Viele Privatboote schippern auf dem Oldambtmeer, das gemeinsam mit dem ambitiösen Wohnprojekt Blauwestad seit 2006 im Herzen der Region liegt. Wo einst das Getreide wogte, plätschert jetzt das Wasser. Blauwestad wurde als wirtschaftlicher Impuls für das Gebiet angelegt und sollte hunderte neuer Bewohner anziehen. In der Praxis scheint dies jedoch einfacher gesagt als getan, auch wenn das Konzept nach geänderten Plänen jetzt besser angenommen wird. Das einstige Ackerland wurde in ein attraktives Naturgebiet mit unzähligen Freizeitmöglichkeiten verwandelt.

 

Eigensinniges Oldambt

Überall in der Region findet man Beispiele teilweise äußerst radikaler Ideen, die sich gegen jede Tradition oder gefestigte Ordnung stellen. Neben dem Paradebeispiel Blauwestad zum Beispiel eine Galerie in einem ehemaligen Stall. „Kunstbauer“ Waalkens war Ende der 60er Jahre ein Vorreiter auf diesem Gebiet. Mit aufsehenerregenden Ausstellungen in seinem Kuhstall und Landschaftskunst auf seinem Bauernhof verschaffte er dem Oldambt überregionale Bekanntheit. Im Juni 2017 fand ein großes Kunstevent mit dem Thema „Rundum Waalkens“ statt. Kunst spielt in dieser Region außerdem eine wichtige Rolle. Es gibt viele Künstler und Galerien. Das Kulturfestival „Hongerige Wolf“ (übersetzt: der hungrige Wolf) zieht jedes Jahr eine bunte Besucherschar an und überall in der Landschaft sind besondere Bilder und Skulpturen zu finden. 

 

Eines dieser Standbilder ist ein Porträt von Sicco Mansholt. Er schaut hinaus aufs Oldambtmeer. Nach einem Leben voller Agrarpolitik krempelte er sein Leben in den letzten Jahren komplett um und setzte sich für die Naturpflege ein. Damals eine Einstellung, die kritisch beäugt wurde. Heutzutage ist dies mittlerweile sehr geschätzt - Ackerland und Naturgebiet liegen brüderlich nebeneinander.

 

Text: Els Zwerver

Download
Graanrepubliek tekst lang DUI.txt
Tekstdocument 5.9 KB